Friday, April 8, 2011

A Super Reader amongst us! - Un Gran Lector entre nosotros - Un Gran Llegidor entre nosaltres
A few days ago Clea’s brother, Omar, came home with the above certificate. It’s a fantastic recognition of his daily efforts to improve his reading skills, and a good reason for us to continue to give impulse and support to the Clea Salavert Library in Lalomanu. I hope to be able to report more news soon on the activities we would like to implement in order to encourage Lalomanu Primary School students to use their library and become Super Readers and Writers.Hace unos días, el hermano de Clea, Omar, trajo a casa el certificado que se puedes ver reproducido. Constituye un fantástico reconocimiento a sus esfuerzos diarios por mejorar en la lectura, y una buena razón para que continuemos dándole impulso y soporte a la Biblioteca Clea Salavert en Lalomanu. Espero poder pronto dar cuenta de más noticias sobre las actividades que nos gustaría acometer a fin de alentar a los estudiantes de la Escuela Primaria de Lalomanu a hacer uso de la biblioteca y a convertirse en Grandes Lectores y Escritores.


Fa uns quants dies el germà de Clea, Omar, va portar a casa el certificat què pots veure reproduït. És un reconeixement fantàstic dels seus esforços diaris per millorar la seua lectura, i al mateix temps una bona raó per a nosaltres per mirar de continuar donant-li impuls i suport a la Biblioteca Clea Salavert en Lalomanu. Aviat espere poder donar compte de més notícies sobre les activitats què ens agradaria posar en marxa per animar els estudiants de l’Escola Primària de Lalomanu a fer ús de la seua biblioteca i convertir-se en Grans Llegidors i Escriptors.

No comments:

Post a Comment